Návrh Všeobecné záväzné nariadenie obce Drnava o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 30.11.2023


1 2 3 4 >