Referáty

REFERÁTY


Obecný úrad, 049 42 Drnava 149

Meno Telefón Fax Email
Starosta obce
Tibor Balázs +421/587971112  +421/587971112  starosta@obecdrnava.sk
Hlavná kontrolórka obce
Ing. Ildikó Vámosová +421/587971112
+421/587971112 kontrolor@obecdrnava.sk
Evidencia obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín, prideľovanie súpisných čísel, personálna mzdová a sociálna agenda, účtovníctvo a rozpočet, majetok obce
Ildikó Šimonová +421/587971112
+421/587971112 drnava@obecdrnava.sk
Agenda komunálneho odpadu, evidencia psov, správa daní a miestných poplatkov, sociálna agenda, osvedčovanie podpisov a listín, pokladňa, správa cintorína
Tímea Petrová

+421/587971112

+421/587971112 drnava@obecdrnava.sk
Stavebný úrad
Obec Berliar